Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 41

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік

41

Месца выхаду: Białystok

Дата выхаду: 2014-06

Рэдактар: Mironowicz Eugeniusz

Рэдакцыйная калегія: Mironowicz Eugeniusz (redaktor naczelny), Michaluk Dorota (zastępca redaktora, sekretarz redakcji), Liedke Marzena (zastępca redaktora), Łatyszonek Oleg, Łuba Witalis (red. językowy), Iwaniuk Jarosław (red. strony internetowej), Iwaniuk Sławomir, Ocytko M

Выдавец: Białoruskie Towarzystwo Historyczne

Copyright © 2014 by Białoruskie Towarzystwo Historyczne

Кнігазбор: KAMUNIKAT — гэты сайт (электронны варыянт); BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік); прыватны кнігазбор у Беластоку (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [1393.], [1394.]

Дадатковая даведка: Rada naukowa: prof. dr hab. Stanisław Alexandrowicz (Toruń), prof. Eriks Jekabsons (Ryga), prof. dr hab. Jan Jurkiewicz (Poznań), prof. dr hab. Ryhor Łaźko (Homel), prof. dr David Marples (Edmonton), prof. dr Rimantas Miknys (Wilno), prof. dr Mathias Niendorf (Greifswald), doc. dr Siarhiej Tokć (Grodno), prof. Barbara Törnquist-Plewa (Lund), dr Per Rudling (Lund), prof. dr hab. Zachar Szybieka (Mińsk), prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski (Warszawa); Recenzenci: dr Adam Bobryk, prof. dr hab. Jarosław Dumanowski, dr Tadeusz Gawin, prof. dr hab. Mirosław Golon, prof. dr hab. Bohdan Halczak, dr hab. Walancin Hołubiefl, prof. dr hab. Tomasz Kempa, dr Lila Kowkiel, dr doc. Luba Kozik, prof. dr hab. Alaksandr Kraücewicz, dr Rafał Majewski, prof. dr hab. Siarhiej Nowikaü, dr hab. Siarhiej Piwawarczyk, dr Jolita Sarceviciene, dr Beata Słobodzian, prof. dr hab. Uładzimir Snapkoǔski, dr hab. Alaksandr Wabiszczewicz, prof. dr hab. Wiktor Watel, dr Anatol Wialiki

Podstawowym źródłem do poznania życia i męczeństwa świętego Antoniego Supraskiego jest jego żywot, który został wpisany do rękopiśmiennego wierszowanego Prologu na miesiące wrzesień-luty. Znajdujący się na początku XVI w. w monasterze supraskim Prolog (Пролог) został napisany około 1496 r. Prolog wrześniowo-lutowy był pierwszą częścią całorocznego kompletu wraz z wykonanym w 1496 r. Prologiem marcowo-sierpniowym (część druga). Oba sześciomiesięczne tomy Prologu, połączone w monasterze supraskim, zostały wykonane na zamówienie marszałka dworskiego Sołtana Sołtanowicza, syna Sołtana Aleksandrowicza, marszałka hospodarskiego (1482-1493), starosty bielskiego (1492-1493). (Męczennik supraski, Antoni Mironowicz, fragment)

Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Увесь нумар у адным файле

Зьмест

Chomik Piotr, Działalność piśmie­nnicza monas­te­rów prawos­ławny­chw Wie­lkim Ks­ięs­twie­ Lite­wskim w XVI wie­ku

Czachor Rafał, Elity­ polity­czne­ Białorus­i wobe­c proce­s­u trans­formacjis­y­ s­te­mowej w latach 1990-1994

Fiedzianina Julia, Działalność partii polity­czny­ch w Białorus­i w okre­s­ie­ wojny­ pols­ko-radzie­ckie­j (1919 — począ­te­k 1921)

Małolep­szy Eligiusz , Drozdek-Małolep­sza Teresa, Kultura fizy­czna i tury­s­ty­ka w woje­wództwie­ pole­s­kim w latach 1921-1939. Zary­s­ proble­maty­ki.

Mironowicz Antoni, Męcze­nnik s­upras­ki

Mironowicz Eugeniusz, Stos­unki pols­ko-białorus­kie­ w okre­s­ie­ okupacji nie­mie­ckie­j (1941-1944) .

Romanowicz Wiesław, Prakty­ki re­ligijne­ młodzie­ży­ pra wos­ławne­j na Podlas­iu

Suławka Adam Radosław, Pras­a ros­y­js­kojęzy­czna Nie­zale­żne­j Partii Chłops­kie­j (NPCh) w latach 1924-1927.

Бай­рашаускай­те Тамара, Инсти­тут пред­вод­и­телей­ д­ворянства­ в з­а­па­д­ных­ губерни­ях­ Росси­й­ской­ и­м­пери­и­ во второй­ полови­не XIX в. — на­ча­ле XX в. (Ви­ленска­я и­ Ковенска­я губерни­и­)

Галубовіч Віталь, Па­м­яць­ пра­ пола­цкіх­ княз­ёў

Гончарова Татьяна, Белорусски­й­ яз­ык в этнокуль­турном­ простра­нстве Том­ской­ обла­сти

Макарэ­віч Віталь, Ра­сій­скія пра­екты „ра­з­бору” шлях­ты бела­руска­-літоў­скіх­ губерняў­ у 1823-1831 гг.

Радзюк Аляксандр,­ Вашкевіч Андрэ­й, Эпіз­од­ гісторыі суд­на­х­од­ства­ ў­ Грод­з­енска­й­ губерні

Швед Вячаслаў, Шлях­та­ Грод­з­енска­й­ губерні ў­ цывіль­ным­ і ва­й­сковым­ кіра­ў­ніцтве на­пярэд­а­д­ні і па­д­ча­с Студ­з­ень­ска­га­ па­ў­ста­ння (1861-1864 гг.)