Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 46

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік

46

Месца выхаду: Беласток

Дата выхаду: 2016-12

Рэдактар: Mironowicz Eugeniusz

Рэдакцыйная калегія: Mironowicz Eugeniusz (red. nacz.), Michaluk Dorota (z-ca red. nacz.), Liedke Marzena (z-a red. nacz.), Tomasz Błaszczak (sekretarz red.), Łatyszonek Oleg, Łuba Witalis (red. językowy), Iwaniuk Jarosław (internet), Iwaniuk Sławomir, Ocytko Małgorzata

Выдавец: Białoruskie Towarzystwo Historyczne

Памеры: 280 s.

ISSN: 1232-7468

Copyright © 2016 by Białoruskie Towarzystwo Historyczne

Кнігазбор: KAMUNIKAT — гэты сайт (электронны варыянт); прыватны кнігазбор у Беластоку (папяровы асобнік)

Дадатковая даведка: Rada naukowa: prof. dr hab. Stanisław Alexandrowicz (Toruń), prof. Eriks Jekabsons (Ryga), prof. dr hab. Jan Jurkiewicz (Poznań), prof. dr hab. Ryhor Łaźko (Homel), prof. dr David Marples (Edmonton), prof. dr Rimantas Miknys (Wilno), prof. dr Mathias Niendorf (Greifswald), doc. dr Siarhiej Tokć (Grodno), prof. Barbara Törnquist-Plewa (Lund), dr Per Rudling (Lund), prof. dr hab. Zachar Szybieka (Mińsk), prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski (Warszawa); Recenzenci: dr Adam Bobryk, prof. dr hab. Jarosław Dumanowski, dr Tadeusz Gawin, prof. dr hab. Mirosław Golon, prof. dr hab. Bohdan Halczak, dr hab. Walancin Hołubief, prof. dr hab. Tomasz Kempa, dr Lila Kowkiel, dr doc. Luba Kozik, prof. dr hab. Alaksandr Kraücewicz, dr Rafał Majewski, prof. dr hab. Siarhiej Nowikaü, dr hab. Siarhiej Piwawarczyk, dr Jolita Sarceviciene, dr Beata Słobodzian, prof. dr hab. Uładzimir Snapkoǔski, dr hab. Alaksandr Wabiszczewicz, prof. dr hab. Wiktor Watel, dr Anatol Wialiki

Крыніцы асабістага паходжання (ці эга-дакументы) — ліставанне, дзённікі, успаміны і іншыя падобныя запісы з’яўляюпца вельмі каштоўным матэрыялам для рэканструкцыі мінулага. XIX стагоддзе было своеасаблівым росквітам гэтага тыпу гістарычных сведчанняў. Прычым вядзенне дзённікаў ці рэгулярнае ліставанне ўжо было не толькі рысай духавенства ці шляхты, але таксама шырэйшых колаў насельніцтва, якое паступова ўваходзіла ў эпоху масавай адукацыі, публічнага жыцця і інтэнсіфікацыі камунікацыі. Дзённікі Івана (Яніса) Спрогіса (1833-1918) з’яўляюцца перш за ўсё прыкладам сацыяльных змен у другой палове XIX — пачатку XX стагоддзя на літоўска-беларускіх землях Расійскай імперыі. (Андрэй Ціхаміраў, Віленскае жыццё вачыма Івана Спрогіса. «Свае» і «чужыя» на фоне гарадской штодзённасці канца XIX — пачатку XX ст., фрагмент)

Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Увесь нумар у адным файле

Зьмест

Анд­рэй Карач, Грашовае абарачэн­не на тэрыторыі Белару­сі: праблема ін­тэрпрэтацыі ну­мізматычных і даку­менталь­ных крыніц

Сяргей Новікаў, Баявыя дзеян­ні ў Белару­сі летам 1941 года: гі­старыяграфічныя мі­фы і гі­старычная рэаль­насць

Czwołek Arkadiusz, Implikacje kry­zy­su ukraińskie­go dla polity­ki zagranicznej i bezpie­czeństwa Białorusi

Łatyszonek Oleg, Ihnat Ab­dzirałovič i początki białoruskich rozważań nad przy­należnoś­cią cy­wilizacyjną swoje­go kraju

Mironowicz Antoni, Przy­wile­je i nadania Cerkwi i możnym ruskim w Wielkim Księstwie Litewskim

Mironowicz Eugeniusz, Izolacja, sankcje, normalizacja. Stosunki Białorusi z Unią Europejską 1991-2016

Nicholson Beryl, Powrót z Rosji i odbudowa w Polsce wschodniej po I wojnie światowej. Źródła w archiwach Re­ligijnego Towarzy­stwa Przy­jaciół (kwakrów) we Friends’ House w Londy­nie

Pap­ko Alaksandr, Święta Biała Ruś i jej ofiarny lud. Przejawy mitów w dy­skursie politycznym władz Białorusi (1994-2008)

Астрога Віктар, Гі­сторыка-славяназнаўчыя даследаван­ні ў БССР (1945-1991 гг.)

Валодзін Уладзімір, Крымі­наль­ны пераслед мужчын-гомасексу­алаў у БССР: невядомыя статыстычныя дадзеныя з архіўных крыніц

Горны Аляксандр, Яўстафій Селях — савец­кі агент у белару­скім ру­ху (1925-1928 гг.)

Ляхоўскі Уладзімір, Новыя архіўныя даку­мен­ты з жыццяпі­самі ўраджэн­цаў Беласточчыны — удзель­ні­каў белару­скага нацыяналь­нага ру­ху ў 1917-1921 гг.

Мянь­чэня Сяргей, Куль­турна-асветніц­кая фун­кцыя народ­ных чайных і народ­ных дамоў у белару­скіх гу­бернях у кан­цы ХІХ — пачатку ХХ стст.

Ціхаміраў Анд­рэй, Ві­лен­скае жыц­цё вачыма Івана Спрогі­са. «Свае» і «чу­жыя» на фоне гарад­ской штодзён­насці кан­ца ХІХ — пачатку ХХ ст.