Шлях да ўзаемнасці

Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemności

Матэрыялы XXI міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці" (Беласток, 25-26 верасня 2015)

Том: XVI

Месца выхаду: Białystok

Дата выхаду: 2015

Рэдактар: Siegień Bazyli

Выдавец: Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Katedra Filologii Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku, Grodzieński Obbwodowy Komitet Wykonawczy, Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Związek Polaków na Białorusi

Памеры: 444 s.

ISBN: 978-83-930230-2-8

Катэгорыя: Гісторыя; Беларуская мова; Культура; Літаратуразнаўства

Copyright © 2015 by Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego

Кнігазбор: BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [3074]

Дадатковая даведка: Recenzenci: prof. dr hab. Leszek Bednarczuk, prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz. Wydanie publikacji dofinansowane przez: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku, Centrum Kulturalne Białorusi w Warszawie

Do rąk Czytelników oddajemy kolejny tom Polsko-białoruskich związków językowych, literackich, historycznych i kulturowych, będący pokłosiem XXI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Droga ku wzajemności”, która odbyła się w Białymstoku w dniach 25-26 września 2015 roku. Inicjatorem i wieloletnim organizatorem tych cyklicznych spotkań naukowych jest Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Polsce, a także Katedra Filologii Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku przy współpracy z Urzędem Wojewódzkim w Grodnie oraz Grodzieńskim Uniwersytetem Państwowym im. Janki Kupały. (Przedmowa, fragment)

Каталёг: BTH

Толькі ў бібліятэцы Беларускага Гістарычнага Таварыства (папяровы асобнік)

Зьмест

Antoszewski Zbigniew, Problemy polskiej polityki wschodniej (Polska i Białoruś wobec kryzysu ukraińskiego) (Пытанні польскай усходняй палітыкі (Польшча і Беларусь перад украінскім крызісам))

Bobowik Alfons, Śladami polsko-białoruskiej historii i kultury na Grodzieńszczyźnie i Podlasiu (Па слядах польска-беларускай гісторыі і культуры на Гродзеншчыне і Падляшшы)

Czyżewski Feliks, Kontekst w tekście gwarowym (na przykładzie zapisów o wołoczebnym z południowego Podlasia) (Кантэкст у дыялектнымтэксце (на прыкладзе запісаўаб валачэбным з паўднёвага Падляшша))

Dudek-Szumigaj Agnieszka, Miejsce i funkcja modlitwy w inskrypcjach nagrobnych pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego (Месца i функцыя малітвы ў намагільных надпісах польска-ўсходнеславянскага памежжа)

Guzewicz Wojciech ks., Zmiany etniczno-kulturowe na pograniczu polsko-białoruskim w okolicach Teolina (Sopoćkin) (Этнічна-культурныя змены на польска-беларускім памежжы ў ваколіцах Тэаліна (Сапоцкіна))

Hasiuk Michał, Słownik białorutenizmów w litewskiej gwarze sejneńskiej (nagranie z 1966 r., o Bowie opowiadała Agata Maksymowicz ze wsi Rachelany) (Слоўнік беларусізмаў у сейненскай літоўскай гаворцы (запіс 1966 г., аб Баве расказвала Агата Максымовіч з вёскі Рахеляны))

Kondratiuk Michał, Stanisław Glinka jako polski badacz gwar i folkloru białoruskiego i jego „Słownik gwary wsi Nomiki”, gminy Sokółka woj. podlaskiego (Станіслаў Глінка як польскі даследчык гаворак і беларускага фальклору і яго „Слоўнік гаворкі вёскі Намікі”, гміна Саколка Падляшскага ваяводства)

Lewaszkiewicz Tadeusz, Formy trybu przypuszczającego w języku przesiedleńców z Nowogródka i okolicy (Формы ўмоўнага ладу ў мове перасяленцаў з Навагрудка і ваколіц)

Maślińska Agnieszka, Jerzy Antoniewicz jako współorganizator życia naukowego na Białostocczyźnie oraz badacz pogranicza polsko-białorusko-litewskiego w zakresie archeologii i historii średniowiecza (Ежы Антаневіч як суарганізатар навуковага жыцця на Беласточчыне і даследчык польска-беларуска-літоўскага памеж-жа ў сферы археалогіі і гісторыі сярэднявечча)

Szewcowa Oksana, Nazwy własne w późnej twórczości Elizy Orzeszkowej (Уласныя назвы ў позняй творчасці Элізы Ажэшка)

Альштынюк Анна, Вобраз дзяцінства ў творчасці Янкі Брыля (аповесці Сірочы хлеб, Золак, убачаны здалёк) (Obraz dzieciństwa w twórczości Janki Bryla) (opowieści Sierocy chleb, Świt ujrzany z daleka)

Баранова Алла, Польско-белорусские связи в области образования (Polsko-białoruskie związki w sferze edukacji)

Борисевич Владимир о., Архипастырское служение митрополита Владимира (Тихоницкого) на Гродненщине в годы 1-ой Мировой войны (Duszpasterstwo metropolity Włodzimierza (Cichonickiego) na Grodzieńszczyźnie w latach I wojny światowej)

Борисевич Владимир о., Паньков Евгений, Модель христианского пути-служения митрополита Владимира (Тихоницкого) (Model chrześcijańskiej drogi duszpasterskiej metropolity Włodzimierza (Cichonickiego))

Ватыль Виктор, Белорусско-польское приграничное сотрудничество: состояние и перспективы развития (Białorusko-polska współpraca przygraniczna – stan i perspektywy rozwoju)

Вечар Сяргей, Дзейнасць Нацыянальнага мастацкага музея па вывучэнні і папулярызацыі творчай спадчыны рода Ваньковічаў (Działalność Narodowego Muzeum Sztuki na rzecz badań i popularyzacji twórczej spuścizny rodu Wańkowiczów)

Горны Аляксандр, Супрацоўніцтва беларускіх паланафілаў з рускай эміграцыяй у міжваеннай Польшчы (Współpraca białoruskich polonofilów z emigracją rosyjską w międzywojennej Polsce)

Грушэўская Жанна, Нацыянальна-культурная спецыфіка парэміялагічных адзінак з гастранамічным кампанентам у беларускай і польскай мовах (Etniczno-kulturowa specyfika jednostek paremiologicznych z komponentem gastronomicznym w języku białoruskim i polskim)

Дацевич Леонарда, Хомко Иоланта, Этнонимы в новейших толковых словарях польского, русского и белорусского языков (Etnonimy w najnowszych słownikach opisowych języka polskiego, rosyjskiego i białoruskiego)

Загідулін Аляксей, Пратэстанцкірухі нацыянальная свядомасць насельніцтва беларуска-польскага памежжа (XX ст.) (Ruch protestancki i świadomość narodowa ludności pogranicza białorusko-polskiego (XX w.))

Загідуліна Марына, Гісторыя Беларусі, Польшчы, Расіі ў мастацкай інтэрпрэтацыі Януарыя Сухадольскага (Historia Białorusi, Polski, Rosji w interpretacji artystycznej Januarego Suchodolskiego)

Калядка Святлана, Творчасць Максіма Танка ў кантэксце польска-беларускага ўзаемадзеяння літаратур (Twórczość Maksyma Tanka w kontekście wzajemnego oddziaływania literatury polskiej i białoruskiej)

Копня Ежи, Действующая причина кризиса цивилизации Запада (Przyrodnicze podłoże kryzysu cywilizacji Zachodu)

Куприанович Адриан, Обычаи, поверья и суеверия в семейных обрядах на примере нескольких сел Гайновского и Сокольского поветов (Zwyczaje, wierzenia i przesądy w obrzędach rodzinnych na przykładzie kilku wsi powiatu hajnowskiego i sokolskiego)

Лебядзевіч Дзмітрый, Лацінская літаратура Сярэднявечча: змена парадыгм і ўстойлівасць антычных традыцый (Łacińska literatura średniowiecza – zmiana paradygmatu i trwałość tradycji antycznych

Лисовская Инна, Парфинович Юлия, Концепт «явления природы» в поэме Н. Гусовского „Песня о зубре” в оппозиции «природа-человек» (Pojęcie „zjawiska przyrody” w poemacie M. Husowskiego „Pieśń o żubrze” w opozycji „przyroda-człowiek”)

Марозава Анастасія, Дэархаізацыя лексікі польскага паходжання ў сучаснай беларускай мове (Dearchaizacja leksyki polskiego pochodzenia we współczesnym języku białoruskim)

Марозава Святлана, Супрасльскі манастыр як буйны інтэлектуальны цэнтр Вялікага Княства Літоўскага (XVI-XVIII ст.): гістарыяграфічнае асэнсаванне (Monaster w Supraślu jako prężny ośrodek intelektualny Wielkiego Księstwa Litewskiego (XVI-XVIII w.) – rys historiograficzny)

Мешковская Валентина, К вопросу о терминах-биноминах в русской экономической терминосистеме (О terminach-binonimach w rosyjskiej terminologii ekonomicznej)

Милюченков Сергей, Репрезентация деревянных жилых построек в деловой старобелорусской и польской письменности XVI-XVIII вв. ВКЛ (językowy obraz drewnianych budynków mieszkalnych w starobiałoruskich i polskich zabytkach kancelaryjnych XVI-XVIII w. WKL)

Новацкая Мария, Философское обоснование принципа автономии пациента (Zasada autonomii pacjenta z filozoficznego punktu widzenia)

Паляшчук Наталля, Паланізмы i польскамоўныя запісы ў кнігах Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага (Polonizmy i zapisy polskojęzyczne w księgach Metryki Wielkiego Księstwa Litewskiego)

Панькова Ольга, Позавчера Вацлава Берента: к 75-летию со дня смерти писателя (Onegdaj Wacława Berenta – w 75. rocznicę śmierci pisarza)

Пивоварчик Сергей, Крепость Осовец в боевых действиях летом 1915 г. (Twierdza Osowiec w działaniach wojennych latem 1915 r.)

Сабуць Аліна, Польская нацыянальная асвета на старонках класічнай «Нашай Нівы» (Polska oświata narodowa na łamach klasycznej „Naszej Niwy”)

Садоўская Алена, Якалцэвіч Марыя, Прадметна-тэматычныя трупы паланізмаў ва ўстойлівых адзінках мовы (Przedmiotowo-tematyczne kategorie polonizmów w stałych związkach wyrazowych)

Саковіч Анна, Малая Радзімаўпрозе Ларысы Геніюш (Mała Ojczyzna w prozie Łarysy Geniusz)

Сегень Людміла, Да пытання вывучэння абрэвіятур у беларускай спецыяльнай мове: заканамернасці вымаўлення і расстаноўкі націску (Abrewiatury w białoruskim języku specjalistycznym – zasady wymowy i akcentuacja)

Сілава Святлана, Духоўнае акармленне вязняўтурмаўГродзенскай губерніі праваслаўным святарствам у пачатку XX ст. (Posługa duchowa sprawowana przez duchowieństwo prawosławne w więzieniach guberni grodzieńskiej na początku XX w.)

Смакульская Иоанна, Фамилия как носитель моральных ценностей человека (на примере антропонимии польско-белорусского пограничья) (Nazwisko jako nośnik wartości moralnych człowieka (na przykładzie antroponimii pogranicza polsko-białoruskiego))

Снігірова Наталля, З вопыту інтэрпрэтацыі інавацый польска-беларускай арэальнай супольнасці (O innowacjach polsko-białoruskiego areału językowego)

Стружэцкі Тадэвуш, Беларуска-польскае культурнае супрацоўніцтва як важны фактар умацавання добрасуседскіх адносін (Białorusko-polska współpraca kulturalna jako ważny czynnik umacniania dobrosąsiedzkich relacji)

Тварановіч Галіна, Паэтызацыя Вельска ў творчасці «белавежцаў» (Poetyzacja Bielska w twórczości „Białowieżców”)

Фіонік Дорофей, Королевскі язык Белорусув-Пудляшан. Поворуот пісьмовуй традыцыі (Królewski język Białorusinów-Podlasian. Powrót tradycji piśmienniczej)

Хлусевіч Ірына, Іншамоўны фактар узнікнення фразеалагічных дублетаў у беларускай мове (Wpływ języków obcych na powstawanie dubletów frazeologicznych w języku białoruskim)

Шандроха Нона, Беларусь і Полыпча: аспект нацыянальнай дзелавой рыторыкі (Białoruś i Polska – narodowa retoryka w etykiecie urzędowej)

Ярмусік Эдмунд, Рэлігійнасць насельніцтва на беларуска-польскім паграніччы (на прыкладзе Гродзенскай вобласці) (Religijność ludności na pograniczu białorusko-polskim (na przykładzie obwodu grodzieńskiego))

Варта пазнаёміцца:

Шлях да ўзаемнасці

Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemności

Матэрыялы XX міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці" (Гродна, 23-24 X 2014)

23-24 кастрычніка 2014 г. на філалагічным факультэце Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы адбылася юбілейная XX міжнародная канферэнцыя «Шлях да ўзаемнасці», якая праводзілася ў супрацоўніцтве з Гродзенскім абласным выканаўчым камітэтам і кафедрай беларускай філалогіі Універсітэта ў Беластоку. У аўтарытэтным навуковым форуме прынялі ўдзел вядучыя беларускія і польскія даследчыкі, прафесійная дзейнасць якіх судакранаецца... Болей »


Шлях да ўзаемнасці

Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemności

Матэрыялы XVIII міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гродна, 15-16 лістап. 2012 г.)

Зборнік складаецца з навуковых артыкулаў, прадстаўленых на XVIII міжнароднай навуковай канферэнцыі з цыкла «Шлях да ўзаемнаеці», якая адбылася 15-16 лістапада 2012 г. (г. Гродна). Адрасаваны навуковым супрацоўнікам, выкладчыкам ВНУ, настаўнікам школ і ліцэяў, аспірантам і студэнтам, шырокай грамадскасці. / Niniejszy tom stanowi zbiór artykułów naukowych powstałych w oparciu o referaty wygłoszone podczas XVIII Międzynarodowej Konferencji... Болей »


Шлях да ўзаемнасці

Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemności

Матэрыялы XVII міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гродна, 18 – 19 ліст. 2010 г.)

Зборнік складаецца з навуковых артыкулаў, прадстаўленых на XVII міжнароднай навуковай канфе- рэнцыі з цыкла «Шлях да ўзаемнасці», якая адбылася 18 – 19 лістапада 2010 г. (г. Гродна). Адрасаваны навуковым супрацоўнікам, выкладчыкам ВНУ, настаўнікам школ і ліцэяў, аспірантам і студэнтам. Niniejszy tom stanowi zbiór artykułów naukowych powstałych w oparciu o referaty wygłoszone podczas XVII międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu «... Болей »


Шлях да ўзаемнасці

Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemności

Матэрыялы XVI міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці" (Беласток, 25–26 IX 2009 г.)

Publikacja Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe, tom XI, zawiera referaty, studia i komunikaty wygłoszone na XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu: Droga ku wzajemności, która odbyła się w Białymstoku, w dniach 25-26 września 2009 roku. Miejscem Konferencji był Hotel „Trzy Sosny” na peryferiach miasta, w leśnym zaciszu osiedla Ignatki. Tu również była zakwaterowana większość jej uczestników... Болей »


Шлях да ўзаемнасці

Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemności

Матэрыялы Х Міжнароднай канферэнцыі (Гродна - Мір, 24-25 кастрычніка 2002 г.)

Зборнік адрасуецца навуковым супрацоўнікам, выкладчыкам сярэдніх і вышэйшых навучальных устаноў, студэнтам, шырокай грамадскасці. Болей »


Шлях да ўзаемнасці

Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemności

Матэрыялы Х Міжнароднай канферэнцыі (Гродна - Мір, 24-25 кастрычніка 2002 г.)

У зборнік увайшлі матэрыялы Х Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці". Зборнік адрасаваны навуковым супрацоўнікам, выкладчыкам сярэдніх і вышэйшых навучальных устаноў, студэнтам, шырокай грамадскасці. Болей »


Шлях да ўзаемнасці

Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemności

Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі Матэрыялы XI Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці" (Беласток 18-20 VII 2003 г.)

Publikacja Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe - tom II, zawiera referaty i komunikaty wygłoszone na VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu: Droga ku wzajemności, która odbyła się w Białymstoku, w dniach 16-18 lipca 1999 roku oraz inne złożone przez autorów prace, tematycznie związane z problematyką Konferencji. Konferencja została zorganizowana przez Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa... Болей »


Шлях да ўзаемнасці

Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemności

Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі Матэрыялы VII Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці" (Беласток 16-18 VII 1999 г.)

Publikacja Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe - tom II, zawiera referaty i komunikaty wygłoszone na VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu: Droga ku wzajemności, która odbyła się w Białymstoku, w dniach 16-18 lipca 1999 roku oraz inne złożone przez autorów prace, tematycznie związane z problematyką Konferencji. Konferencja została zorganizowana przez Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa... Болей »


Шлях да ўзаемнасці

Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemności

Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі Матэрыялы VI Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці" (Гродна-Навагрудак 25-27 ІХ 1998 г.)

У зборнік увайшлі матэрыялы VI Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці". Зборнік адрасаваны навуковым супрацоўнікам, выкладчыкам сярэдніх і вышэйшых навучальных устаноў, студэнтам, шырокай грамадскасці. Болей »